Składki członkowskie na 2023 rok.

ZG PTTK uchwalił nowe składki na rok 2023 prosimy o zapoznanie się. Przypominamy również o uregulowaniu składek za rok 2022 Uchwała nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2023 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3), art. 14 pkt 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje: § 1 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach: 1) 75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, 2) 51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, 3) 36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, 2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2023 roku. 3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2023 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł. § 2 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach: 1) 50,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną, 2) 34,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 2, 3) 24,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 3, 2. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Zarząd Główny PTTK na działalność jednostek regionalnych PTTK w 2023 roku w wysokości 2.000 zł na każdą jednostkę regionalną plus 0,50 zł od każdego członka zwyczajnego PTTK, który opłacił składkę członkowską PTTK lub został zwolniony z jej opłaty w 2022 roku, na podstawie: 1) Uchwały nr 235/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022, 2) nadesłanych sprawozdań oddziałów PTTK z danego województwa na druku TK-O ze stanem na 31 grudnia 2022 r. i po weryfikacji stanu przez Biuro ZG PTTK. § 3 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są: 1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna), 2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, 3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, 4) bezrobotni, 5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. 2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 są: 1) opiekunowie szkolnych kół PTTK, 2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, 3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia. § 4 Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są: 1) Członkowie Honorowi PTTK, 2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych, 3) dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych, 4) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością, 5) dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. § 5 Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak: 1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3) naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, 4) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4 pkt 1)-4), 5) naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2023 – 31.03.2024 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez osoby wymienione w § 4 pkt 5). § 6 1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach: 1) 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną, 2) 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 3) 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie. 2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK. 3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2023 w wysokości: 9,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK. § 7 W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe: 1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2, 2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK, 3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK, 4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską. § 8 Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2023, według następujących zasad: 1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK. 2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 6,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt 3). 3) Znaczki członkowskie za 2021 rok w wysokości określonej w pkt 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2023 r. § 9 1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 9,00 zł, a także opłacić